Lễ Tái Thánh Hiến Đài Đức Mẹ, ngày 13 tháng 12 năm 2020