THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG THÁNH LÊ BẢO TỊNH - LỊCH SINH HOẠT TRONG THÁNG 4 & 5, 2021