Quyền miễn thuế của ân nhân đóng góp trong năm 2020.